Die Kinder Maria Theresias

Der Ehe zwischen Kaiser Franz Stephan I. und Maria Theresia entsprangen 16 Kinder:

Maria Elisabeth *1737 +1740
Maria Anna *1738 +1789
Maria Karolina *1740 +1740
Joseph *1741 +1790
Maria Christina *1742 +1798
Maria Elisabeth *1743 +1808
Karl Joseph *1745 +1761
Maria Amalia *1746 +1804
Leopold *1747 +1792
Maria Karolina *1748 +1748
Johanna Gabriela *1750 +1762
Maria Josepha *1751 +1767
Maria Karolina *1752 +1814
Ferdinand Karl Anton *1754 +1806
Maria Antonia (Marie Antoinette) *1755 +1793
Maximilian Franz *1756 +1801